نرم افزار BPMS یا همان نرم افزار مدیریت فرآیند های کسب و کار که چندین سال است تحت عنوان سیستم نرم افزاری پیاده کننده بی پی ام در شرکت های بزرگ دنیا به کار گرفته می شود .

مدیریت فرآیند کسب و کار و یا نرم افزار مدیریت کسب و کار با در نظر گرفتن کلیه فعالیت های سازمان و بررسی جزء به جزء آنها به تعریف و تعیین فرآیند های کاری

سازمان می پردازد . نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار پس از تعیین فرآیند های کاری شروع به برنامه ریزی دقیق و تعیین منابع مورد نیاز برای فرآیند مورد نظر می کند.

سپس با مدیریت و نظارت به هنگام بر فرآیندهای جاری هر فرآیند را تا کسب نتیجه کامل هدایت کرده و اهداف سازمان را بر اساس نیاز و برنامه ریزی پیش می برد .

یک نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار بر روی فرآیند های قبلی تعصبی ندارد و هر زمان که سازمان تصمیم به تغییر فرآیند هایش کند BPMS دوباره فرآیندها را تعیین و برنامه ریزی خود را با اساس فرآیند های جدید انجام می دهد .

ویژگی های مهم نرم افزار bpms

پشتیاني از گردش کارهاي کوتاه مدت و بلند مدت

انعطاف پذیر در تعیین مسیر گردش و ارجاع گیرندگان مجاز براي اساس قوانین سازمان

امكان برگشت به مرحله قبل در هر زمان

امكان برگشت به شروع كننده در هر زمان

امكان ارجاع وظیفه به دیگران در هر زمان

امكان تفویض انجام وظایف به دیگران در هر گردش كار

امکان ارسال رونوشت

قابل استفاده درمحدوده سازمان و بین سازمانی

قابلیت اتصال به XML و وب سرویسها

برقراری ارتباط بین نرم افزارهای موجود در سازمان

سرویس دهنده ای برای تعاملات بین فرآیندی

کنترل خطاها

آغاز خودکار یک گردش کار بعد از وقوع یک رویداد یا در ادامه یک گردش کار دیگر

ایجاد گردش کارهای موازی و سری

ایجاد زیر فرآیند و تعلیق فرآیند والد در صورت نیاز

امکان مشاهده آخرین وضعیت گردش کارهای فرزند در گردش کار والد

مشاهده آخرین وضعیت

امکان ارجاع یک وظیفه به یک گروه

امکان ثبت درخواست به نمایندگی از یک گروه

امکان پی گیری زیرفرایندها از طرق فرآیند والد

امكان ثبت توضیحات) پاراف) درتمام وظایف

امکان پیوست یک یا چند فایل در زمان ارجاع

مشاهده تاریخچه گردش

ارسال ایمیل برای شخصی که کار به وی ارجاع می شود

ارسال ایمیل به درخواست دهنده در هر مرحله از پیشرفت درخواستش

امکان پی گیری درخواست از طریق نرم افزار

امکان ارسال درخواست لغو گردش کار، و لغو آن به همراه همه وظایفش در صورت مجاز بودن این درخواست

امکان شروع مجدد گردش کار در صورت وقوع خطا

امکان انتخاب چندین وظیفه به صورت همزمان و انجام یک فعالیت واحد برای همه آنها

امكان ذخیره به صورت پیشنویس هر وظیفه

امكان مشاهده تمام وقایع مرتبط با هر گردش در هر وظیفه و در فرم اصلی

تنظیم دریافت كنندگان مجاز در هر مرحله بر اساس چارت سازمانی موجود یا هر قوانین دیگری

امکان تعیین زمان یادآوری برای دریافت کننده یک وظیفه و اعلان هشدار در زمان فرا رسیدن زمان و تکرار آن تا تکمیل نهایی

صدور فایل هایی با پسوند pdf و doc برای چاپ گزارشات

و بسیاری امکانات دیگر که می توانند در سازمان شما مشکل گشا باشند.